Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC1333 
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum:5.10./7.10./8.10.2021
Teleskop
Askar Quintuplet Astrograph 72/400mm

Filter
IDAS LPS P2
Kamera
Atik 490 EXm
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
L 32x5 Minuten    RGB je 12x5 Minuten   www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum