Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC3184
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 3.3./4.3./5.3./6.3.2024
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2    
Kamera
Atik 490 EXm
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
L 18x10 Minuten  RGB je 12x5 Minutenwww.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum