Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC6995
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum:9.6./11.6./16.6./17.6/18.6.2021
Teleskop
Askar Quintuplet Astrograph 72/400mm

Filter
Baader H-Alpha 7nm    OIII  8,5nm
Kamera
Atik 490 EXm
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
RGB je 20x5 Minuten   Ha 14x10 Minuten    OIII  14x10 Minutenwww.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum