Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC4559
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum:5.3./6.3./7.3./8.3.2024
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2    
Kamera
Atik 490 EXm 
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
L 24x10 Minuten  RGB je18x5 Minuten

www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum