Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC4567/NGC4568
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum:23.3./24.3./25.3./26.3./27.3.2020
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2    
Kamera
Atik 490 EXm 
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
L 36x10 Minuten    RGB je 24x5 Minuten

www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum