Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC5907
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum:29.3./31.3./1.4.2019
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2    
Kamera
Atik 490 EXm 
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
L 60x10 Minuten    RGB je18x5 Minuten

www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum