Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC1333
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 5.10./7.10./8.10.2021
Teleskop
Askar Quintuplet Astrograph 72/400 mm

Filter
IDAS LPS2
Kamera
Atik 490EXm
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
L 32x5 Minuten   RGB je 12x5 Minuten   www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum