Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC6543
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 26.3./27.3.2014
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2    ICS OIII 12 Nm
Kamera
AL CCD6C, Gain 25, Offset 120
Montierung
ALT5 ADN
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
RGB 18x10 Minuten  RGB 12x1 Minute  OIII 12x20 Minutenwww.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum