Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC6826 ( Ausschnitt 150% )
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 20.4./ 23.4./ 8.5.2015
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2    ICS OIII 12 Nm
Kamera
AL CCD6C, Gain 25, Offset 120
Montierung
ALT5 ADN
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
RGB 12x5 Minuten  RGB 30x1 Minute  OIII 15x20 Minutenwww.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum