Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC6974
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 28.6./4.7./11.7.2021
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2   IDAS  NBZ
Kamera
ASI 2600 MC PRO
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
ZWO ASI Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
RGB 16x5 Minuten   NBZ 14x15 Minutenwww.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum