Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC6995
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 9.6./11.6./16.6./17.6./18.6.2021
Teleskop
Askar Quintuplet Astrograph 72/400 mm

Filter
Baader H-Alpha 7nm    OIII 8,5nm
Kamera
Atik 490EXm
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
RGB je 20x5 Minuten   Ha 14x10 Minuten    OIII 14x10 Minutenwww.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum