Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC7822
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 21.5./24.5./15.7./17.7.2015
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2    Baader H-Alpha 7nm
Kamera
AL CCD6C, Gain 25, Offset 120
Montierung
ALT5 ADN
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
RGB 30x10 Minuten   Ha 16x15 Minutenwww.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum